Meerwaardeclausule in leveringsakte gebonden aan strakke regels

Het is niet ongebruikelijk dat bij de koop van een nieuwbouwwoning een meerwaardeclausule ten gunste van de gemeente in de leveringsakte wordt opgenomen voor het geval de woning binnen een bepaald aantal jaren wordt verkocht. Het hangt van de redactie van de clausule in de leveringsakte af in welke gevallen de clausule wel en niet geldt.

Zo deed een gemeente, ten gunste waarvan een meerwaardeclausule was opgenomen voor het geval de woning binnen 15 jaar zou worden verkocht, een beroep op de clausule op grond van het feit dat het sociale koopwoningen betrof die onder de werking van de clausule zouden vallen. Echter, de leveringsakte bevatte een algemeen geformuleerde meerwaardeclausule, hetgeen niet voldoende is voor de conclusie dat de geleverde woningen sociale koopwoningen zijn en dat de koper daarom een nabetaling aan de gemeente zou moeten doen als de woning binnen 15 jaar zou worden verkocht. Om een nabetaling wel te rechtvaardigen, moet in een gemeentelijke verordening het vereiste zijn opgenomen voor welke doelgroep de woningen zijn bestemd.

In dit specifieke geval was in de Huisvestingsverordening bepaald dat in de gemeente geen woningen in de koopsector beneden de koopprijsgrens in gebruik mochten worden genomen zonder een huisvestingsvergunning. De gemeente kon echter geen feiten en omstandigheden overleggen waaruit zou blijken dat dat de koper wel of niet aan de eisen in de Huisvestingsverordening voldeed. Ook kon zij niet aantonen of zij op een andere manier had vastgelegd dat de woningen voor een specifieke doelgroep waren bedoeld.
Bovendien geldt een wettelijke bepaling dat de kwalificatie als sociale koopwoning, bestemd voor een omschreven doelgroep, slechts 10 jaar mag duren. Een looptijd van 15 jaar betekent om die reden ook dat er geen sprake kan zijn van een sociale koopwoning.
Al met al redenen voldoende om vast te stellen dat aan de gemeente geen beroep op de meerwaardeclausule toekomt.

Wilt u meer weten over meerwaardeclausules bij de koop van een woning? Bel ons voor het maken van een afspraak.