Voorkom risico’s bij ziekte van vennoot

Een zieke vennoot in uw maatschap of firma is een persoonlijk drama voor betrokkene, maar ook een risico voor uw onderneming. Wat kunt u ter voorkoming daarvan regelen in de samenwerkingsovereenkomst, bijvoorbeeld over winstrechten? Zonder overeenkomst en sluitende regeling bij ziekte kan de continuïteit van uw organisatie in het gedrang komen.
De wet regelt maar weinig voor personenvennootschappen als vennootschap onder firma (vof) en maatschap. Zo is er iets geregeld voor situaties waarin een vennoot ziek wordt. Dergelijke regelingen moeten vennoten zelf onderling vaststellen en vastleggen, bijvoorbeeld in een vennootschaps- of maatschapsovereenkomst. Bij schriftelijk vastgelegde overeenkomsten kan er achteraf geen discussie ontstaan over afspraken, in tegenstelling tot mondelinge afspraken.

Juridische hulp bij opstellen contract
Ondernemers vallen buiten werknemersverzekeringen. Wilt u dat ondervangen, moet u zelf een verzekering afsluiten voor situaties waarin  u als vennoot uw werk niet kunt doen. Echter, als het u of uw vennoot gedurende langere tijd treft, kan ook uw bedrijf de nadelen daarvan ondervinden en in problemen komen. Wij kunnen u helpen om heldere afspraken juridisch sluitend vast te leggen in uw samenwerkingsovereenkomsten. Wat moet daarin zoal geregeld worden?

  1. Wel of niet doorbetalen van de zieke vennoot gedurende zijn of haar ziekteperiode.
  2. Voor wiens rekening eventuele doorbetaling komt.
  3. Moet de zieke vennoot worden waargenomen (vaak in maatschappen)? Wie betaalt dat en in welke mate wordt dit verrekend met het winstaandeel van de zieke vennoot?
  4. Het al dan niet hebben van recht van de zieke vennoot op zijn of haar winstaandeel – of een gedeelte daarvan – gedurende de ziekteperiode
  5. Het al dan niet verplichten van elkaar zich tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. In welke mate moet de arbeidsongeschiktheidsuitkering met het winstaandeel worden verreken?.
  6. Of en zo ja na welke periode (aantal maanden of jaren) ziekte de vennootschap of maatschap wordt opgeheven.

Kom in actie
Dit zijn belangrijke vragen bij het opstellen van een samenwerkingscontract. Wij kunnen uw afspraken juridisch invullen en zorgen dat u problemen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomt. Wilt u hier meer  over weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.