Algemene volmacht soms ook na overlijden volmachtgever geldig

Ouders geven op latere leeftijd in veel gevallen een algemene volmacht af aan (een van de) kinderen of schoonkinderen die daarmee de belangen van die ouder kunnen behartigen. In sommige gevallen staat in de volmacht dat deze niet eindigt door het overlijden van de volmachtgever. Een dergelijke volmacht kan na overlijden alleen worden gebruikt als dat in het belang is van de gevolmachtigde of van een derde.

Zo kan een gevolmachtigde in die situatie bijvoorbeeld namens de overleden volmachtgever een geldlening verstrekken aan een derde. Zowel de erfgenamen als de lenende partij zijn dan gebonden aan de geldleningsovereenkomst die de gevolmachtigde namens de volmachtgever met die derde is. aangegaan. Belanghebbenden mogen ervan uitgaan dat de volmacht bedoeld is om een rechtshandeling in het belang van de gevolmachtigde of van een derde te doen.
De wet biedt geen mogelijkheid voor de erfgenamen of een derde om te stellen dat de volmacht na het overlijden van de volmachtgever niet had mogen worden gebruikt vanwege vermeende discrepantie met het wettelijke criterium voor het gebruik van de volmacht.

Het feit dat de volmacht niet eindigt door de dood betekent nog niet dat de volmacht ook onherroepelijk is. De erfgenamen hadden na de dood van de volmachtgever de volmacht op elk willekeurig moment kunnen herroepen. Als de erfgenamen dat niet voor de rechtshandeling hebben gedaan, blijft de volmacht geldig. Bovendien hebben erfgenamen nog de mogelijkheid om de bepaling dat de volmacht niet eindigt door de dood door de rechtbank te laten wijzigen of buiten werking te laten stellen. Zij moeten daar dan gewichtige redenen voor kunnen aanvoeren.

Wilt u meer weten over het geven van een algemene volmacht en de mogelijkheden daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak.